باور-تغییر-پشت-صحنه-مجموعه-ترک-عادت
پشت صحنه مجموعه ترک عادت صدا و سیما
باور-تغییر-سمینار
سمینار تغییر و ترک عادت
باورتغییر-مدرس-مشاور
مدرس و مشاور تغییر و ترک عادت