تست اضطراب و استرس

تست اضطراب و استرس

اگر نمره شما بین ۱۰ تا ۱۳ است اضطراب تان در پایین ترین سطح است.
اگر نمره شما بین ۱۴ تا ۱۷ است اضطراب تان کمابیش پایین است.
اگر نمره شما بین ۱۸ تا ۲۵ است اضطراب تان متوسط است.
اگر نمره شما بین ۲۶ تا ۲۹ است ۷۵ درصد اضطراب دارید.
اگر نمره شما بین ۳۰ تا ۳۵ است ۸۰ درصد اضطراب دارید.
اگر نمره شما بین ۳۶ تا ۳۷ است ۹۰ درصد اضطراب دارید.
اگر نمره اضطراب تان ۳۸ یا ۳۹ است ۹۵ درصد اضطراب دارید.
اگر نمره اضطراب تان ۴۰ است ۱۰۰ درصد اضطراب دارید

اگر این مطلب برای شما مفید بود با دیگران نیز به اشتراک بگذارید